Music Society
Aria for NI Reaktor - Printable Version

+- Music Society (https://music-society.de)
+-- Forum: Software(Music) (https://music-society.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Software Instruments (https://music-society.de/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: Aria for NI Reaktor (/showthread.php?tid=2402)Aria for NI Reaktor - Bam - 15-01-2014

Aria

[Image: nan_aria.jpg?itok=EvKpcPA6]

Need a Name has introduced Aria, a free synthesizer instrument for Native Instruments Reaktor.

http://www.needanamemusic.com/files/audio/ensembles/nan_aria.zipThis forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.